Warning: Illegal string offset 'custom_css_post_id' in /home/content/n3pnexwpnas02_data03/11/3376011/html/wp-includes/theme.php on line 905

//உணர்ச்சி இருக்குறவங்கள தானே உசுப்பேத்தமுடியுà®®்??//ஆயிரத்தில் à®’à®°ு வாà®°்த்தை இசை அவர்களே. கலைஞர் உணர்ச்சி …

Comment on The Different Types of Birth Control Pills by fifa 15 free coins download.

//உணர்ச்சி இருக்குறவங்கள தானே உசுப்பேத்தமுடியுà®®்??//ஆயிரத்தில் à®’à®°ு வாà®°்த்தை இசை அவர்களே. கலைஞர் உணர்ச்சி à®®ிக்கவர்தான். தனது குடுà®®்பத்தினர் மட்டுà®®ே கட்சியில் à®®ுன்னுà®°ிà®®ை பெறவேண்டுà®®் என்à®± பாச உணர்ச்சியில் இருப்பவர். தமிà®´் உணர்ச்சிகள் à®®ேலே சொன்ன உணர்ச்சிக்கு எதிà®°ாக வந்தால் அவற்à®±ை அதற்காக தியாகம் செய்பவர்.அவர் ஆட்சியை விட்டு விலகுவாà®°் என நினைக்கிà®±ீà®°்கள்? அதே சமயம் மன்à®®ோகன் அரசு அவர் ஆட்சியை கலைத்தால் அவர்களுக்கே அது ஆப்புதானே.இந்த நிலையில் உங்கள் எதிà®°்ப்பாà®°்ப்பை என்னென்à®±ு சொல்வது?அன்புடன்,டோண்டு à®°ாகவன்

0

You may also like...


Warning: Illegal string offset 'update_browscap' in /home/content/n3pnexwpnas02_data03/11/3376011/html/wp-content/plugins/wp-statistics/includes/classes/statistics.class.php on line 132